به دلیل به روز رسانی و تغییر بعضی از لینک ها، مطلب مورد نظر خود را از اینجا جستجو کنید.با تشکر

Articles
Categories
متن آموزش سریع مکالمه ی انگلیسی

درس سوم،بخش چهار

 

 

من فکر می کنم یک چای می خواهم
I think I want a tea
 من صحبت نمی کنم  

 I don't speak
 من فکر نمی کنم
 
I don't think 

 

 

__________

علی، آیا شما قهوه ای می خواهید؟

A: Ali, do you want some coffee?

نه ممنون. من خوبم.

B: No, thanks. I'm fine.

علی، آیا می توانید انگلیسی صحبت کنی؟

A: Ali, can you speak English?

بله من می توانم انگلیسی صحبت کنم. من فارسی هم  صحبت می کنم

B: Yes, I can speak English. I speak Persian, too.

علی، من فکر نمی کنم شما فارسی صحبت کنی

A: Ali, I don't think you speak Persian.

من می توانم فارسی صحبت کنم. من اهل کشور ایران هستم. من فارسی بهتر از انگلیسی صحبت می کنم.

B: I can speak Persian. I'm from Iran. I speak Persian better than English.

علی، من فکر می کنم من انگلیسی بهتر از شما صحبت می کنم، و شما فارسی بهتر از من صحبت می کنید.

A: Ali, I think I speak English better than you, and you speak Persian better than me.

من فکر نمی کنم شما انگلیسی بهتر از من صحبت کنی

B: I don't think you speak English better than me.

آیا فکر می کنی شما انگلیسی بهتر از من صحبت می کنید؟

A: Do you think you speak English better than me?

بله، من فکر می کنم بهتر از شما صحبت می کنم فکر نمی کنم بهتر از من حرف بزنید

B: Yes, I think I speak better than you. I don't think you speak better than me.

 

______________________________________________________________

شما انگلیسی صحبت میکنید
You speak English
 فکر نمی کنم انگلیسی صحبت کنی

I don't think you speak English.

 فکر نمی کنیم شما از کانادا هستید.

We don't think you're from Canada.

 ما فکر می کنیم شما از ایران هستی
We think you're from Iran.
 آیا شما چای میخواهید؟

Do you want some tea?

فکر میکنی من از کانادا هستم؟ 
 

Do you think I'm from Canada?

 بله، من فکر می کنم شما از کانادا هستید.

Yes, I think you're from Canada.

 نه، من از کانادا نیستم

No, I'm not from Canada.

 

____________________

 

 

 

 

_____

I know.

I think you speak better than me.

I know you speak better than me.

We know you're from Iran.

Do you think we're from Canada?

I think I know.

I think you know me.

I don't know you.

Do I know you?

 

 

 

گردآوری 

سایت آموزشی