به دلیل به روز رسانی و تغییر بعضی از لینک ها، مطلب مورد نظر خود را از اینجا جستجو کنید.با تشکر

Articles
Categories
زمان گذشته،گذشته ساده،زبان انگلیسی

ساختار
(last week)
(yesterday)
worked I, we, you, he, she, …
played
heard
 
منفی
work…
play…
hear…
didn’t
did not
I, we, you, he, she, …
 
 
پرسشی
work…?
play…?
hear…?
I, we, you, he, she, … Did
 
 
کاربرد
گذشته ساده در موارد زير کاربرد دارد:
1- برای بيان کاری که در گذشته و زمان مشخصی به پايان رسيده است:
We met last week.
He left yesterday.
 
2- برای بیان کارهايی که پشت سرهم در يک ماجرا يا داستان می‌آيند:
I walked into my room and sat down. Suddenly I heard a noise coming from outside. I got up and went towards the window…
 
3- برای بيان عادت يا شرايطی در گذشته:
When he was a child, they lived in a cottage in the jungle.
Every day he walked in the jungle to….
 
نکاتی در مورد هجی (verb + ed)
1- هنگاميکه فعلی به e ختم می‌شود، فقط d اضافه می‌کنيم:
loved, hated, used
2- افعال يک هجايی (يک بخشی) که به ترتيب شامل يک حرف صدادار و يک حرف بی‌صدا می‌باشند، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود:
stopped, planned, robbed
ولی اگر دو حرف صدادار وجود داشته باشد، حرف بی‌صدای آخر تکرار نمی‌شود:
looked, cooked, seated
اگر حرف بی‌صدای آخر y يا w باشد نيز تکرار نمی‌شود:
played, rowed, showed

 

منبع:hcot.ir