آموزش زبان

 آموزش زبان

تلفظ در زبان انگلیسی

 

My knee went out = زانوی من در رفته

 

 

تلفظ یک جمله یا کلمه در زبان انگلیسی در حالت ها و موقعیت های گوناگون ، انواع مختلفی دارد!
با سایت آموزشی همراه باشید تا با نوع گویش کلمات و جمله ها با لهجه آمریکایی آشنا شوید

 

 

 

 

انواع ونحوه تلفظ   My knee went out = زانو من در رفته

 

 

گردآوری 

سایت آموزشی