به دلیل به روز رسانی و تغییر بعضی از لینک ها، مطلب مورد نظر خود را از اینجا جستجو کنید.با تشکر

Articles
Categories
آموزش زبان انگلیسی, سوالی کردن

سوالی کردن جملات در زمان حال استمراری با What و Who در زبان انگلیسی .... این مجموعه ی کامل آموزشی شامل مباحث دستور زبان، واژگان، تلفظ، مکالمه، نگارش، خواندن، آموزش اصطلاحات و ضرب المثل، ارائه ی آزمون های طبقه بندی شده و هدف دار در پایان هر مبحث درسی با استفاده از شیوه های مدرن و جذاب می باشد. مطالب ارائه شده در این مجموعه برای سطوح مختلف آموزشی از سطح مقدماتی تا پیشرفته طراحی و پیش بینی شده است.


 

درس چهاردهم

 

نکته دستوری:
برای سوالی کردن جملات استمراری با کلمه what بایستی این کلمه در ابتدای جمله بکار رفته و سپس به جای فعل کمکی(am-is-are) با فاعل عوض شده و فعل اصلی جمله را که ing دارد تبدیل به doing بنمائید:


مثال:
آنها اکنون مشغول صحبت هستند.
آنها اکنون مشغول چه کاری هستند؟
They are speaking now. (What)
What are they doing now?
و چنانچه بخواهیم جمله را با کلمه who (چه کسی) سئوالی کنیم این کلمه مستقیماً جای فاعلجمله را گرفته و بقیه جمله نوشته می شود و فقط یک علامت سئوال در انتهای جمله گذارده می شود:
مثال:
علی مشغول انگلیسی صحبت کردن است.
چه کسی مشغول انگلیسی صحبت کردن است؟
Ali is speaking English.
Who is speaking English?
الف- به سئوالی تبدیل کنید:
A-Change into the questions:
1- Mahin is eating lunch now. (Who)
Who is eating lunch now?
2- We are speaking English now. (Who)
Who is speaking English now?
3- My sister is drinking water now (who)
Who is drinking water now?
4- Freshet is walking now. (Who)
Who is walking now?
5- Ali is doing his homework. (Who)
Who is doing his homework?
6- I am reading a book now. (Who)
Who is reading a book now?
7- They are listening to the teacher now. (What)
What are they doing now?
8- You are going to school now. (What)
What are you doing now?
9- Her brother is cleaning the blackboard now. (What)
What is her brother doing now?
10- We are sitting in the classroom now. (What)
What are we doing now?
ب- جملات زیر را بخوانید:
B- Read these sentences:
Mansour and Maryam
1- This is Mansour
2- she is Maryam.
3- Mansour has an apple.
4- Maryam has an orange.
5- They are playing in the garden.
6- She is drinking water.
7- Mansour is washing his hands.
8- She is doing her homework.
9- He is reading a book.
10- She is praying.
 الف- به سئوالی تبدیل کنید:
A-Change into questions:
Example:
It is a chair.
Is it a chair?
1- There is an apple under the table.
Is there an apple under the table?
2- Those are your face, your hair and your head.
Are those your face, your hair and your head?
3- There are boys and girls in the classroom.
Are there boys and girls in the classroom?
4- We are reading the Koran now.
Are we reading the Koran now?
5- He is cleaning the blackboard now.
Is he cleaning the blackboard now?
ب- با کلمه”what” تبدیل به سئوالی کنید:
B-change into the questions with “what”
Example:
He is reading.
What is he doing?
1- He is listening.
1- What is he doing?
2- She is drinking water.
2- What is she doing?
3- We are opening the windows.
3- What are we doing?
4- They are praying now.
4- What are they doing?
5- I am washing my hands now.
5- What am I doing?
ج- با “who” سئوال کنید:
C-Ask questions with “Who”:
Example:
They are going to school.
Who is going to school?
1- Ali is eating lunch now.
Who is eating lunch now?
2- You are listening to the teacher.
Who is listening to the teacher?
3- We are drinking water.
Who is drinking water?
4- I am doing my homework.
Who is doing my homework?
5- The boys are speaking English.
Who is speaking English?
د-کوتاه و کامل پاسخ دهید:
D- Give short and complete answers:
Example:
Is there a pen on the book? (Yes)
Yes, there is. There is a pen on the book.
1- Is she a woman? (Yes)
Yes, she is a woman.
2- Are there benches in the classroom? (Yes)
Yes, there are benches in the classroom.
3- Am I opening your mouth? (No)
No, you are not opening my mouth.
4- Are they playing in the garden? (Yes)
Yes, they are playing in the garden.
5- Does he have a pen and a pencil? (No)
No, he doesn’t have a pen and a pencil.

 

منبع:سلام زبان