ترتیب صحیح اجزای جمله

ترتیب صحیح اجزای جمله

رای ساختن یک جمله صحیح و با معنی، اجزای جمله باید به ترتیب خاصی پشت سر هم قرار بگیرند. تعریف جمله: مجموعه ای از لغات که فاعل و فعل دارد و معنا و مفهومی را می رساند. مثال :
He is a teacher.
The car broke down.
انواع جمله از نظر مفهوم :
1) جمله خبری: که با فاعل و فعل شروع می شود. مثال :
Tom called me yesterday. فعل – فاعل
She comes from India. فعل فاعل
2) جمله پرسشی: که با فعل کمکی و بعد فاعل آغاز می شود. مثال:
Are you studying at the moment? فاعل – فعل کمکی
Did he ask you a question? فاعل – فعل کمکی
3) جمله تعجبی: که دو ساختار اصلی زیر را دارد :
What + (a/an) +صفت + اسم+ (فاعل +فعل )!
What a nice day!
How + صفت + قید+ (فاعل+ فعل)!
How fast your sister speaks!
4) جمله امری: امر مثبت با “مصدر بدون to فاعل” و امر منفی با “مصدربدون Don’t + to” آغاز می گردد. مثال:
Come in!
Don’t go away!
Please help me.
Don’t leave me please.
جملات از نظر ساختار به سه نوع اصلی تقسیم می شوند.
جمله ساده (simple sentence) : که تنها 1 فعل دارد. مثال :
I am a student.
He hit me.
جملات مرکب (compound sentence): از ترکیب دو یا چند جمله ساده به کمک کلمه ربط همپایگی به دست می آید. مثال:
I went shopping but she stayed home.
جمله پیچیده (complex sentence) : از یک جمله پایه (main clause) که معنا و ساختار کاملی دارد و یک جمله پیرو subordinate clauseکه معنی ناقص و وابسته دارد تشکیل می شو. مثال:
He said that he was Italian.
کلمه ربط وابستگی جمله پایه
That he was Italian => جمله پیرو

 

منبع:hcot.ir